Informacje organizacyjne na początek roku szkolnego dla Rodziców
i uczniów  Polskiej Szkoły im. Tadeusza Kościuszki w Chicago.


Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki w Chicago informuje rodziców  i uczniów
naszej szkoły, iż rok szkolny 2015/2016` rozpoczynamy  11 września klasy piątkowe,    12 września klasy sobotnie,  14 września klasy poniedziałkowe. 
11 września rozpoczynają uczniowie klas:VI, VII, VIII, I, II, III liceum uczęszczający do szkoły
w piątki na Harlem od godz. 5pm do 8pm./klasy licealne do g.8:30pm/
  Adres budynku Harlem: 5341 N. Harlem Ave. Chicago

12 września rozpoczynają uczniowie klas sobotnich.
Budynek Guerin Prep. rozpoczyna naukę od godz.8am – 11:30am ( I zmiana)/
                                       / klasy licealne do godz. 12pm./ 
      od godz.12pm – 3:30pm ( II zmiana).
Adres  budynku  Guerin Prep.: 8001 W. Belmont Ave.,  River Grove.

14 września rozpoczynają uczniowie  klas:O, I, II, III,IV, V uczęszczający do szkoły                          w poniedziałki na Harlem od godz. 5pm do 8pm.


W pierwszy dzień szkoły nie będzie katechezy przygotowującej do Sakramentów  Bierzmowania  i I Komunii św. Katechezy rozpoczną się w drugim tygodniu nauki.
W Guerin Prep. katecheza przygotowująca do Sakramentu Komunii przewidziana jest        w następującym czasie:
I zmiana od godz.11:15am do 12:00pm
II zmiana od godz.3:15pm do 4pm.
Bierzmowanie dla obu zmian od godz.11:15am do 12:00pm.
Katecheza przygotowująca do I Komunii św. w poniedziałki  rozpoczynać się będzie o godz. 4:30pm natomiast katecheza przygotowująca do Bierzmowania w piątek odbywać się będzie od  godz. 7:45pm.  do 8:30pm.

Budynek Harlem /sobota/  rozpoczyna zajęcia od godz.8:30am do 11:30am.
W drugim tygodniu szkoły każda klasa będzie rozpoczynała i kończyła szkołę z 15 minutową różnicą czasową podaną przez nauczyciela klasy do wiadomości rodziców.    Adres budynku to:
Harlem:      5341 N. Harlem  Ave. Chicago.

Sprzedaż podręczników  będzie  odbywać się tylko w budynku na Harlem.
W pierwszy dzień szkoły sprzedaży książek nie będzie!

Sprzedaż podręczników i ostatnie zapisy do szkoły 6 i 7 września  
od godz.10am do 3pm na Harlem. Oraz 11 września od 5pm do 8pm.

Książki będzie można kupić w pozostałe soboty września i października od godz. 8 am do 12pm. Kontakt z kolporterem książek p.Teresą  Roćko (224)202-3253 w ciągu tygodnia wieczorami i w soboty w czasie trwania lekcji (773)775-1797.


Opłaty za szkołę wynoszą:      $360 jedno dziecko,
                                              $590 dwoje dzieci, 
                                              $680 troje i więcej.
Dodatkowa opłata $20 w klasach przedszkolnych i licealnych.                                     klasa VIII dodatkowo $40 (opłata graduacyjna),                                                        III klasa  liceum dodatkowo $40 (opłata graduacyjna).

W opłatę za szkołę jest już wliczona opłata za dyżur - $20 od rodziny, bezzwrotna.            Decyzją Walnego Zebrania, za tę kwotę Zarząd Koła Rodzicielskiego, wynajmuje osoby dyżurujące w czasie trwania szkoły. Co oznacza, że Rodzice nie będą zobligowani do dyżurów szkolnych. Przy zapisach należy uiścić całą opłatę, płacąc czekiem, gotówką lub money order. Forma rejestracyjna musi być dokładnie wypełniona i podpisana przez rodzica, który musi znać  i stosować się do wymogów i regulaminu szkoły, jeżeli chce zapisać dziecko do szkoły.
Zapisać będzie można dzieci jeszcze w pierwszym dniu szkoły do wszystkich budynków, tylko do klas, w których są jeszcze miejsca, niestety już z opłatą manipulacyjną $50.                                                           


Godziny katechez przygotowujących do Sakramentu I Komunii św. i Bierzmowania podane jak wyżej natomiast religia we wszystkich innych klasach, oprócz sakramentalnych odbywać się będzie w trakcie trwania zajęć lekcyjnych.
Sakramenty św. są przygotowywane i celebrowane przez naszą szkołę w ścisłej współpracy z Parafią Św. Władysława przy 5345 W. Roscoe Ave Chicago.


Do przedszkola przyjmujemy dzieci, które ukończyły 3 lata, dzieci do klasy zerowej muszą mieć ukończone 5 lat, a do klasy pierwszej skończone 6 lat.  Zerówka w naszej szkole jest obowiązkowa!!! Nauczyciele uczący będą sprawdzać na początku roku szkolnego dyplomy ukończenia klasy zerowej.

  W budynku Guerin  Prep. będą otwarte rano: dwie klasy przedszkolne, trzy klasy zerowe , trzy klasy pierwsze i drugie i po dwie klasy od trzeciej do ósmej.  Podział klas został dokonany na Konferencji  Pedagogicznej  wg. równej ilości chłopców
i dziewczynek w klasach, przez dyrektora i nauczycieli uczących w danych klasach. 
W pierwszy dzień szkoły rodzice klas przedszkolnych, zerowych , pierwszych, drugich
i trzecich  będą  mogli wejść ze swoimi dziećmi do szkoły, gdzie nastąpi wyczytanie - podział na klasy. Listy z nazwiskami uczniów będą wywieszone na drzwiach klas. Po odczytaniu list klasowych nauczyciele wraz z dziećmi i rodzicami udadzą się do klas, gdzie nauczyciele poinformują  o wymaganiach i formach współpracy szkoły z rodzicami. Do pozostałych klas rodzice będą mogli również wejść i zapoznać się z nauczycielem i jego wymaganiami.  Jeżeli zajdzie taka potrzeba nauczyciele z klas starszych będą mogli zorganizować jeszcze jedno zebranie z rodzicami 18 i 19 września.

W naszej szkole obowiązuje specjalna forma zwalniania uczniów z  lekcji, oczywiście tylko w wyjątkowych przypadkach. Polega ona na przekazywaniu dyżurującym rodzicom przed rozpoczęciem lekcji kartki z prośbą o zwolnienie dziecka. Rodzice dyżurujący przy drzwiach  mają specjalne karty identyfikacyjne zawieszone na szyi. Na zwolnieniu powinno być podane imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwisko nauczyciela, godzina zwolnienia i powód. Bez tych informacji nie może nastąpić zwolnienie.

O godzinie określonej w zwolnieniu  dziecko będzie czekało na rodzica przy drzwiach wyjściowych. Taka sama informacja powinna być przekazana również nauczycielowi  przez ucznia, aby  o właściwej porze uczeń mógł być przygotowany i zaopatrzony w treść zadania domowego. Przy odbiorze dziecka rodzic musi go wypisać w specjalnej książce zwolnień.

Rodzice mogą wchodzić  na teren szkoły TYLKO w wyznaczonych przez szkołę dniach np. pierwszy dzień szkoły, dzień otwarty, wywiadówka.
W pozostałe dni nauki wchodzenie rodziców na teren budynków szkolnych jest ABSOLUTNIE zabronione. Jest to podyktowane przede wszystkim bezpieczeństwem dzieci i wymogiem szkoły amerykańskiej, od której wynajmujemy budynek.W ciągu trwania roku szkolnego będą  Rodzicom przekazywane przez dzieci NOWINKI SZKOLNE,  w których informujemy  o wszelkich sprawach dotyczących życia szkoły. Prosimy o ich dokładną lekturę. Nowinki będa również zamieszczane na szkolnej stronie internetowej, gdzie możecie Państwo znaleźć wszelkie informacje o szkole oraz telefony kontaktowe. Zapraszamy do odwiedzania  naszej strony internetowej www.szkolakosciuszki.com

W tym roku szkolnym będziemy również przesyłać NOWINKI SZKOLNE drogą internetową do każdej naszej rodziny na podane przez Rodziców adresy emailowe. Prosimy o uaktualnianie adresów emailowych, ponieważ od drugiego półrocza tylko taka forma będzie stosowana przez szkołę!

Dzieci i młodzież po wejściu do budynków szkolnych muszą wyłączyć telefony komórkowe. Nie wolno uczniom przynosić do szkoły żadnych urządzeń elektronicznych. Jeżeli w trakcie trwania szkoły i lekcji  uczeń będzie używał telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych zostanie on mu odebrany i oddany wyłącznie do rąk rodzica w terminie określonym przez dyrektora szkoły i nauczyciela.
Dzieci i młodzież muszą być przyprowadzane i odbierane ze szkoły punktualnie.
Za każde spóźnienie powyżej 10 minut rodzic będzie musiał uiścić opłatę w wysokości $15. Trzy spóźnienia do szkoły równają się jednej nieobecność w szkole."To jest czas, w którym trzeba poświęcić wiele, żeby wszystko ocalić." -T. Kosciuszko
Tadeusz Kosciuszko School of Polish Language
NASZA SZKOLA
Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki
5341 N. Harlem Ave., Chicago, Illinois 60656
(773)-775-1597
WIADOMOSCI
Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki
09/02/2015
Telefon: (773) 775-1597 E-mail: informacja@szkolakosciuszki.com